Drvar - Turističke informacije

 

Titova pećina je pećina u Drvaru u kojoj se početkom 1944. godine, u tada oslobođenom Drvaru nalazio Vrhovni štab NOV i POJ, na čelu sa maršalom Josipom Brozom Titom. Iako je Josip Broz Tito bio smešten u jednom selu u okolini Drvara, on je kao Vrhovni komandant NOV i POJ, veoma često boravio u pećini, gde je se i suretao sa predstvanicima savezničkih vojnih misija, koje su tada boravile u Drvaru.Ovo područje ponosno je bogatstvom vodenog svijeta. Neki od najljepših vodenih svjetova su:
Unac
Rijeka Unac izvire u podnožiju planine Šator, a uljeva se u Martin Brodu u rijeku Unu. Dužina Unca je 66 kilometara, a površina njegovog sliva iznosi 650 km². Dobrim djelom svog vodotoka prolazi kroz Drvarsku opštinu kao i kroz sam grad. Bogata je ribom kao što je klen, pastrmka (riječna i kalifornijska), a takođe na donjem dijelu vodotoka ima i lipljena.Na području sela Prekaja udaljeno 12 kilometara od Drvara, formirano je vještačko jezero koje je bogato sa ribom uglavnom šaranom i klenom. Obale su gotovo netaknute, i predstavljaju pravi raj za ribolovce. U samom Drvaru na obalama rijeke Unac nalaze se neke od omiljenih plaža i izletišta kao što su: Rodića vir, Vidović vir, Letića vir i dr. pri čemu je ovaj prvi, Rodića vir, i danas aktualan. Od Drvara do ušća teče najužom klisurom, dubine i do 350 metara. Kanjon Unca kod Martin Broda na svom putu prema Martin Brodu, Unac pravi prelijepe i duboke usjeke i klance u području Bereka i Rastuke, prije nego što se ulije u Unu kao njena desna pritoka.
Prekajsko jezero
Prekajsko jezero se nalazi uz istoimeno selo. To je vještačko jezero napravljeno na rijeci Unac. Prvobitna namjena je bila da obezbjedi dovoljnu količinu vode za proizvodnju celuloze i papira u fabrici Celpak koja se nalazi u Drvaru. Jezero je poribljeno na veliko zadovoljstvo drvarskih a i drugih ribolovaca, koji su bili redovni posjetioci prije zadnjeg rata. Vrste riba koje se nalaze u jezeru su šaran i klen, mada ima i drugih ali su zastupljene u manjem broju.
Bastaški bazeni
Na području sela Bastasi nalazi se nekoliko fizički odvojenih "bazena". Izradjeni su zbog fabrike celuloze i papira, a prvobitna namjena bila je skladištenje otpadnih voda iz iste fabrike. Ukidanjem proizvodnje celuloze, "bazeni" postaju zgodno mjesto za poribljavanje, a kasnije i za "pecanje".
Crkva Sveti Sava
Hram je sagrađen između god. 1937-1939. Bio je devastiran od ustaša 1941. god., a nakon devastacije i skrnavljenja od ustaša, komunisti su hram pretvorili u skladište soli i drugih namirnica. Tek 1963. godine Ep. dalmatinski Stefan (Boca) uspio je "povratiti" hram od komunista.1995. god. hrvatska vojska je ušla u Drvar i tom prilikom hram je devastriran i pokradene su ikone i druge dragocjenosti koje su se nalazile u crkvi. Od 1998. tadašnji administrator parohije, jeromonah Sregije Karanović, počinje sa obnovom hrama i crkvenog života u parohiji drvarskoj.
Manastir Rmanj
Manastir Rmanj u Martin Brodu, posvećen sv. Nikolaju Mirlikijskom, podignut je 1443.godine. Pripisuje se kao zadužbina Katarine Branković – kćeri Đurđa Brankovića i supruzi Urliha II Celjskog.U starijim dokumentima manastir Rmanj se naziva: Hrmanj, Ajerman, Chermlja, Szermil, Hermanya, Herman.Početkom XVII stoljeća man.  Rmanj postaje duhovni i administrativni centar, a ujedno postaje i sjedište dabrobosanskih mitroplita, za punih 110 godina.

Pretražite smještajne kapacitete, rent-a-car, ugostiteljske objekte